A személyes adatok védelmének feltételei

A személyes adatok védelmének általános feltételei, a GDPR-ra vonatkoznak. A személyes adatok védelmének feltételei az online áruház elengedhetetlen részét képezik. A Shoptet nem garantálja, hogy a mintafeltételek a letöltés napján naprakészek.

A személyes adatok védelmére vonatkozó minták, beleértve a módosításukra vonatkozó utasításokat, innen tölthetők le: https://www.shoptet.cz/univerzalni-podminky-ochrany-osobnich-udaju/

I. Alapellátás

1. A személyes adatok kezelője a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk 7. pontja szerint ( a továbbiakban: "GDPR") a ……. Cégazonosító ……bejegyzett székhellyel… (a továbbiakban: ügyintéző).

2. Az adminisztrátor elérhetőségei:

Cím:

Email:

Elérhetőség:

3. Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy bizonyos azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatra, hálózati azonosítóra, vagy egy vagy több speciális fizikai, fiziológiai elemre, e természetes személy genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

4. Az adatkezelő nem jelölt ki/jelölt ki személyes adatvédelmi tisztviselőt. A megbízott elérhetőségei:

II. A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

1. Az Ügyintéző kezeli a személyes adatokat, amelyeket Ön a rendelkezésére bocsátott, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az ügyintéző az Ön megrendelésének teljesítése alapján szerzett meg.

2. Az ügyintéző az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli.

III. A személyes adatok kezelésének jogi oka és célja

1. A személyes adatok kezelésének jogi oka az

 • az Ön és az adatkezelő között a 6. cikk (1) bekezdése szerinti szerződés teljesítése b) GDPR,
 • az adatkezelő jogos érdeke a direkt marketing szolgáltatás nyújtásához (különösen kereskedelmi üzenetek és hírlevelek küldéséhez) a 6. cikk (1) bekezdése szerint f) GDPR,
 • Az Ön hozzájárulása a direkt marketing célú feldolgozáshoz (különösen az üzleti kommunikáció és hírlevelek küldéséhez) a 6. cikk (1) bekezdése értelmében a) GDPR az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvény 7. § (2) bekezdésével összefüggésben arra az esetre, ha árut vagy szolgáltatást nem rendeltek meg.

 2. A személyes adatok kezelésének célja az

 • megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése; a rendelés leadásakor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, személyes adatok megadása nélkül, adatokkal az ügyintéző részéről a szerződés megkötése vagy teljesítése nem lehetséges,
 • üzleti üzenetek küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése.

 3. A GDPR 22. cikke szerinti automatikus egyéni döntéshozatal valósul/nem valósul meg az adatkezelő részéről. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

IV. Adatmegőrzési időszak

1. Az adminisztrátor személyes adatokat tárol

 • az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint e szerződéses jogviszonyokból eredő igények gyakorlásához szükséges időtartamra (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
 • a személyes adatok marketingcélú kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb …. év, ha a személyes adatok kezelése hozzájárulás alapján történik.

 2. A személyes adatok megőrzési időszakának lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

1. A személyes adatok címzettjei személyek kik

 • szerződés alapján áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések lebonyolításában való részvételben részesülnek,
 • web-shop üzemeltetési szolgáltatások (Shoptet) és web-shop üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtanak,
 • marketing szolgáltatásokat nyújtanak.

 2. Az adatkezelő kíván / nem kíván személyes adatokat harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetbe továbbítani. A személyes adatok harmadik országokban címzettjei levelezési szolgáltatások/felhőszolgáltatások szolgáltatói.

VI. Az Ön jogai

1. A GDPR-ban meghatározott feltételekkel rendelkezik

 • személyes adataihoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke szerint,
 • a személyes adatok GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéséhez, vagy a GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához.
 • a személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke értelmében.
 • az adatkezelés elleni tiltakozás joga a GDPR 21. cikke szerint a
 • az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke szerint.
 • az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának jogát írásban vagy elektronikus úton az adminisztrátor jelen Általános Szerződési Feltételek III. cikkében felsorolt ​​címére vagy e-mail címére.

 2. Joga van továbbá panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.

2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett különösen az adattárak és a személyes adatok papíralapú tárhelyeinek védelme érdekében…

3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.

VIII. Záró rendelkezések

1. Az online megrendelőlapon leadott rendeléssel Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.

2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha az online űrlapon keresztül bejelöli hozzájárulását. A hozzájárulás ellenőrzésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.

3. Az adminisztrátor jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek új változatát a honlapján közzéteszi, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek a jelen feltételek új változatát az Ön által az adminisztrátornak megadott e-mail címére.

 

Jelen feltételek 2018.05.25-én lépnek hatályba.